TÜSAF – TÜRKİYE SİGORTA ACENTELERİ FEDERASYONU ANA TÜZÜĞÜ

Yazdıre-Posta

TÜSAF’IN ADI VE MERKEZİ
MADDE 1 - Türkiye’de kurulu bulunan Sigorta Acenteleri Dernekleri, çalışmalarında birlik ve uyumu sağlamak ve Türkiye’de bir üst kuruluş oluşturmak üzere “TÜRKİYE SİGORTA ACENTELERİ FEDERASYONU” (Kısaca “TÜSAF” diye anılacaktır) adıyla bir federasyon kurmuşlardır.

TÜSAF’IN merkezi Ankara ilindedir. 

TÜSAF’ın şubesi yoktur.

KURULUŞA VÜCUT VEREN DERNEKLER, MERKEZLERİ VE İKAMETGAHLARI
MADDE 2 – TÜSAF’a vücut veren derneklerin adı, merkezi ve ikametgahları aşağıda gösterilmiştir:Adana Sigorta Acenteleri Derneği Adana
Atatürk Bul. Gülbahçesi Sitesi B Blok Kat 2 Seyhan / Adana
Sigorta Acenteleri Derneği Ankara
Hoşdere C, 143/7 Çankaya / Ankara
Bursa Sigorta Acenteleri Derneği Bursa
Kurtuluş C., 67/18 Yıldırım / Bursa
Gaziantep Sigorta Acentaları Derneği Gaziantep
Gazi Muhtar Paşa Bul., Halı Sarayı No: 94 Gaziantep
İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği İstanbul
Sarayardı C., 62/3 Acıbadem Kadıköy İstanbul
Ege Sigorta Acenteleri Derneği İzmir
1428 S, 24/1 Kahramanlar / İzmir  
Kocaeli Sigorta Acenteleri Birliği Derneği İzmit
Karabaş Mah., Rauf Orbay S, 8/A İzmit
Manisa Sigorta Acenteleri Derneği Manisa
Peker Mah., Belediye C, 58/9 Manisa
Karadeniz Tüm Sigorta İstilsalcileri Derneği Trabzon
Cumhuriyet C., De-Sa Galeria Kat 3 Trabzon
Şanlıurfa Sigorta Acenteleri Derneği Şanlıurfa
Atatürk Bul., Kürkçüoğlu İşhanı Kat 1 No :112 Şanlıurfa

TÜSAF’IN AMACI
MADDE 3 - 
1. TÜSAF, demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı,Atatürkçü, çağdaş uygarlık hedefine ve ilkelerine sadık olarak toplumsal yapının gelişmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayışının yerleşmesine yardımcı olur.
2. Sigorta acentelerinin, Türk toplumunun öncü ve girişimci bir grubu olduğu inancı ile bu yöndeki uygulamaların takipçiliğini yapar. Evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunur; iyi ve dürüst ilkeleri destekler, kötü uygulamalara karşı olur.
3. Piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal alt yapısının, liberal ekonomi kurallarının yerleşmesinin yanısıra verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaları destekler. Haksız rekabet uygulamalarına karşı olur.
4. Türkiye’deki sigorta acentelerini bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlar, mesleki konularda bilgi alışverişini gerçekleştirir, üyelerin ilgili olduğu özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirir, Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu’nun faaliyet alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapar, görüş üretir, lobicilik faaliyetlerinde bulunur, bilimsel araştırmalar yaptırarak kamuoyunun aydınlatılmasına katkıda bulunur, yürürlükteki yasalar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek ve gerektiğinde katılımda bulunmak suretiyle üyelerinin ve ülke ekonomisinin yararına etkinliklerde bulunur.
5. Çağdaş ve toplumsal görev bilinciyle sigortacılık eğitimi almış veya sigorta sektöründe çalışmayı amaç edinmiş genç neslin sigortacılık sektöründe söz sahibi olabileceği ortamı yaratır. 
6. Toplumsal paydaşları ile işbirliği ve iletişimin güçlenmesi için çalışır ve iyi bir çözüm ortağı olur.
7. Geliştirdiği projelerle üye ve üyelerinin bu kurallara uymasını sağlar, üyelerinin gelişimine katkıda bulunur.
8. Üyeleri arasında iletişim stratejilerini geliştirerek uygular. Web sitesi hazırlar ve geliştirir.
9. Sigorta Acenteleri Dernekleri arasında düzen, birlik ve uyumu sağlar.
10. Görüş ve önerilerini doğrudan parlamentoya, hükümete, yabancı devletlere, uluslararası kuruluşlara ve basın aracılığıyla kamuoyuna ileterek düşünce ve haraket birliği oluşturur. Sosyal faaliyetlerde bulunur, dergi ve benzeri yayınlar çıkartır.
11. Sigorta acentelerinin sektör içinde itibarlı bir kesim olması için gerekli her türlü çalışmayı yapar. Sektörle ilgili yapılacak her türlü düzenlemede, başta sigorta ettiren olmak üzere sigorta acentelerinin de hak ve menfaatlerinin tesisini sağlar.
12. Amaçlarına uygun olarak, gerektiğinde her türlü platformda sigorta acentelerini temsil eder. Sigorta ettiren ve sigorta acentelerinin hak ve menfaatlerinin tesisini teminen parlamento, kamu kuruluşları ve benzeri kuruluşlara girişimde bulunur ve gerektiğinde tahkim ve yargı yollarını kullanır.
13. Sigorta acentelerinin uymakla zorunlu oldukları mesleki etik kuralları tespit ve tayin eder, üye derneklerin ve üyelerinin bu kurallara uymasını sağlar.
 
TÜSAF’IN ÇALIŞMA KONUSU 
MADDE 4- TÜSAF, yukarıda sayılan amaçlarını gerçekleştirebilmek için;
1. Sigorta acentelerine ve yardımcı şahıslarına teorik ve pratik eğitim-öğretim verir ve yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olur.
2. TÜSAF üyesi derneklerin ve dernek üyelerinin mesleki konularda güncel gelişmelerden bilgilenmesini sağlamak ve uğraşı konularındaki hizmet arzını kolaylaştırmak üzere kurs, seminer, sempozyum, konferans, inceleme gezileri ve bunun gibi etkinlikler düzenler. Bu konularda uzmanlaşmış kişi ve kuruluşların katkısıyla raporlar hazırlar, üyelerin ve kamunun yararına sunar.
3. Üyeler arasındaki iletişimin sağlanması ve gelişmelerden haberdar edilmesi için periyodik bülten veya dergiler çıkarır ve mevcut yayınlarda ilan yoluyla tanıtım ve duyurularda bulunur.
4. Üniversite – sigortacılık sektörü ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik proje ve girişimlere katkıda bulunur.
5. Amacına uygun faaliyetleri ile ilgili olarak taşınır ve taşınmaz malları satın alır, kiralar ve satar; taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakkı tesis edebilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yapabilir. 
6. Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda, kurulmuş ve kurulacak, ulusal ve uluslararası kuruluşlara katılabilir, üye olabilir ve bunlarla işbirliği yapabilir.
7. Amaçlarını gerçekleştirmek üzere ve izin almak kaydıyla, kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma odası; sosyal yardım faaliyetleri için sandık, çocuk bakım yuvası, huzur evi, aş ocağı; sportif faaliyetler için spor saha veya salonu ve mesken yerleri dışında kamp tesisleri kurabilir ve işletebilir.
8. TÜSAF bağış alabilir ve verebilir.
9. Üyesi olan derneklere nakti ve ayni yardımda bulunabilir, mali gelire konu olmayan borç tesis edebilir, dernek merkezlerinde süreli veya süresiz personel istihdam edebilir.
İŞBİRLİĞİ
MADDE 5 - TÜSAF, aynı amaç ve çalışma konuları doğrultusunda kurulmuş ve kurulacak olan yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapabilir. 

TÜSAF’A ÜYELİK KOŞULLARI
MADDE 6- TÜSAF 'a ;
Her ilden bir dernek olmak kaydıyla ;
Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş , TÜSAF ana tüzüğünü , Genel Kurulunda kabul etmek suretiyle TÜSAF'a katılma kararı alarak kuruluş bildirisini imzalamış, griş ödentisini ve yıllık aidatını , TÜSAF ana tüzüğüne uygun olarak ödemiş Sigorta Acenteleri Dernekleri üye olabilir.
TÜSAF'a üye olan derneklerin üyelerinin faal sigorta acentelerinden oluşması zorunludur.Faal sigorta acenteleri , gerçek kişi sigorta acenteleri ile tüzel kişi sigorta acentelerinin ortakları anlamında yorumlanır.

ÜYELİĞE BAŞVURU VE KABUL
MADDE 7- Üyelik müracaatı yazılı olarak yapılır.Tüzüğün 6. cı maddesinde ön görülen koşulları taşıyanların üyelik başvurusunu TÜSAF Yönetim Kurulu , başvuru tarihinden ihtibaren 30 (Otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara baglanıp sonucunu başvuru sahibi derneğe yazılı olarak bildirir.Üyeliğin reddi halinde gerekçe gösterilmesi zorunlu deyildir. 

ÜYELİKTEN ÇIKMA
MADDE 8- Hiçbir sigorta derneği üye kalmaya zorlanamaz. TÜSAF üyeleri 
Genel Kurul kararı almak ve TÜSAF üyeliğinden ayrılma kararını , yazılı olarak, ilgili derneğin Yönetim Kurulu tarafından TÜSAF Yönetim Kurulu Başkanlığı’na bildirmek suretiyle üyelikten ayrılabilir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA  
MADDE 9- Çıkarma işlemini yapacak Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki hususlardan birinin tespit edilmiş olması şarttır.
1. TÜSAF’a üye olduktan sonra TÜSAF’ın amaçlarına aykırı çalışma ve faaliyetlerde bulunmak.
2. TÜSAF Ana Tüzüğü’ne , Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket etmiş olmak.Yıllık katılım payını, Genel Kurul’da alınan ödeme planı ve şartlarını belirleyen karar çerçevesinde ödememek ve Yönetim Kurulu tarafından iki kez yazılı olarak ihtar edilmesine rağmen ödememekte ısrar etmek.
3. Denetleme Kurulu tarafından üyelikten çıkarılmasına karar verilmek.TÜSAF çıkarılan üye ile ilgili olarak aldığı kararı, iadeli taahhütlü mektupla veya noter aracılığıyla çıkarılan üyeye bildirmek zorundadır.TÜSAF üyeliğinden çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu dönemin katılım payını vermek zorundadır.

BİLDİRİM ZORUNLULUĞU 
MADDE 10- TÜSAF üyesi dernekler:a) Olağan ve olağanüstü genel kurur karar ve sonuçlarını,
b) Olağan ve olağanüstü yönetim kurulu gündem ve kararlarını,
c) Haysiyet Kurulu ve Denetim Kurulu karar ve raporlarını,
d) Üye kabul ve istifalarını
Dönemsel Faliyet Raporu olarak TÜSAF Yönetim Kurulu Başkanlığı’na bildirmek zorundadır. Dönemsel Faaliyet Raporları üç’er aylık dönemler halinde hazırlanır ve dönemi takip eden ayın 25. gününe kadar Yönetim Kurulu Başkanlığına iletilir.TÜSAF Yönetim Kurulu bu bildirimlere esas teşkil edecek belgeleri inceleme hakkına sahiptir.

TÜSAF’IN ORGANLARI
MADDE 11-TÜSAF’ın organları;1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetleme Kurulu
4. Haysiyet Divanı

TÜSAF GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ
MADDE 12-Tüsaf üyesi her dernek 3 den az 30 dan fazla olmamak üzere üye sayısının %10 oranında asil ve yedek delege ile temsil edilebilir.Tüsaf üyesi her dernek Tüsaf genel kurulunda kendisini temsil edecek delegelerini dernek genel kurul toplantısında seçer ve seçim tarihini izleyen 30 (otuz) gün içinde Tüsaf 'a bildirir.

TÜSAF GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ
MADDE 13-Genel Kurul’un başlıca görev ve yetkileri şunlardır : - Yönetim ve Denetleme Kurullarının çalışma raporlarını inceler, uygun gördüğü takdirde Yönetim Kurulu’nu ibra eder. 
- Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçe tasarılarını görüşüp aynen veya değişiklikle kabul eder. 
- Gizli oy, açık tasnifle Yönetim Kurulu için 11 asil, 11 yedek, Denetleme Kurulu için 3 asil, 3 yedek, Haysiyet Divanı için 7asil, 7yedek üye seçer.
- TÜSAF’dan ihraç edilen üyelerin itirazlarını inceler ve karara bağlar.
- Gerektiğinde TÜSAF’ın ikametgahı ve amaçlarının gerçekleştirilmesi için bina satın alır, satar, ipotek eder ve ipoteği kaldırmak gibi taşınmazlarla ilgili konularda Yönetim kurulu’na yetki verir.
- TÜSAF amaçlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur.
- Gerektiğinde TÜSAF Ana Tüzüğü’nü kısmen veya tamamen değiştirir.
- TÜSAF’ın uluslararası faaliyette bulunmasına, yurt dışındaki kuruluşlara üye olarak katılmasına ve üyelikten ayrılmasına karar verir.
- Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir, TÜSAF organlarını seçer ve TÜSAF’ın başka bir organına verilmemiş olan işleri görür.
- Genel Kurul, TÜSAF’ın diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeblerle her zaman görevden alabilir.
- Mevzuat ve TÜSAF Ana Tüzüğü’nde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer işleri yapar.

TÜSAF GENEL KURULUNUN TOPLANMA ZAMANI
MADDE 14-Genel Kurul, üç yılda bir Mayıs ayı içerisinde olağan, Yönetim ve Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya TÜSAF delegelerinin 1/5’inin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplanır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nca toplantıya çağrılır.

TÜSAF GENEL KURULUNUN TOPLANTI YERİ
MADDE 15-Genel kurul toplantıları, Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği uygun bir yerde o yerin Mülki İdare Amirliğine yazı ile başvurularak yapılır. TÜSAF Genel Merkezi, Genel Kurul yapılmaya müsait olduğu takdirde Genel Merkez’de yapılır. Genel Kurul toplantıları, Genel Merkez’in bulunduğu il sınırlarının dışında yapılamaz.

TÜSAF GENEL KURULUNUN TOPLANTIYA ÇAĞRI ŞEKLİ
MADDE 16-Yönetim Kurulu, TÜSAF Ana Tüzüğü’ne göre, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan dernek delegelerinin listesini düzenler. 
Genel Kurul’a katılacak üye derneklerin delegeleri yazılı olarak veya en az 15 (on beş) gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi Türkiye çapında yayınlanan ve dağıtımı yapılan bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması halinde toplantı yapılmazsa ikinci toplantının günü, saati ve yeri belirtilir. Toplantı başka bir sebeble geri bırakılırsa bu durum geri bırakılma sebebleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilmek suretiyle üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 2 (iki) ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyelerin toplantıya çağrılmasında yukarıdaki esaslar aynen uygulanır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.  

TÜSAF GENEL KURULUNDA OY KULLANMA
MADDE 17-Oylamalar gizli veya açık olarak yapılabilir. Gizli oylama, TÜSAF mührünü taşıyan zarf ve oy pusulalarının delegeler tarafından gereği yapıldıktan sonra yine mühürlenmiş sandığa atılması ile yapılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen liste kazanmış olur.

TÜSAF GENEL KURULU TOPLANTI VE KARAR YETERSAYILARI
MADDE 18- Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, Ana Tüzük değişikliği ve TÜSAF’ın feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, Ana Tüzük değişikliği ve TÜSAF’ın fesih kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

TÜSAF GENEL KURUL KARARLARINA KARŞI İTİRAZ
MADDE 19-Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya Ana Tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.Genel Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır. 

TÜSAF YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ
MADDE 20- TÜSAF’ın yürütme ve temsil organı olan Yönetim Kurulu, onbir asıl ve onbir yedek üye olarak Genel Kurul’ca seçilir. Asıl üyelerden boşalan yerler yedek üyelerin göreve çağırılması suretiyle doldurulur.

TÜSAF YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 21- Yönetim Kurulu’nun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:- TÜSAF’ı temsil ve ilzam eder ve bu konuda kendi üyelerinden en az iki kişiye yetki verir. 
- Kendi üyeleri arasından bir Genel Başkan, üç Genel Başkan Vekili, bir Genel Sekreter, bir Genel Sekreter Yardımcısı, bir sayman seçerek göreve başlar.
- Genel Kurul’u olağan ve olağanüstü olarak toplantıya çağırır.
- Etik kuralları tespit edip Genel Kurulun onayından sonra uygulamaya koyar.
- TÜSAF’dan ayrılmak isteyen üyelerin istifa dilekçelerini kabul eder ve karara bağlayarak sonucu istifa eden üyeye bildirir.
- TÜSAF’ın gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar, yıllık çalışma raporlarını ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunar.
- TÜSAF gelirlerini en verimli şekilde değerlendirmek amacıyla her türlü işlemi yapar.
- TÜSAF Ana Tüzüğü’ne ve üyelik sorumluluklarına, TÜSAF üyelerinin uymak zorunda olduğu iş ahlakı ilkelerine aykırı davranış ve tutumda bulunan üyeler hakkında işlem yapar ve üye Derneklere, üyeleri hakkında gereken işlemi yapmaları hususunda önerilerde bulunur.
- TÜSAF’da üyelere hizmet maksadıyla çalıştırılacak personel ve işçi alınmasına, çıkarılmasına karar verir. TÜSAF faaliyetleri ile ilgili olarak her türlü hizmeti alır ve verir.
- Ayda en az bir defa toplanarak TÜSAF’ın işlerini görüşür ve yapılacak işler hakkında karar alır.
- Gerekli gördüğü takdirde çalışma yöntemlerini yeniden düzenlemek amacıyla yönetmelik ve yönergeler hazırlar ve uygular.
- TÜSAF Ana Tüzüğü’nün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır. 
- TÜSAF çalışmalarını daha etkin hale getirmek amacıyla çalışma komisyonları oluşturur.

TÜSAF YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
MADDE 22- Yönetim Kurulu, üyelerinin çoğunluğunun katılımı ile her ayın ikinci haftasının Salı günü toplanır.Yönetim kurulu başkanı, aylık toplantı tarihini en fazla iki hafta erteleme yetkisine sahiptir. Çoğunlukla karar alınır. Çoğunluk olmaksızın yapılan toplantılarda alınan kararlar geçersizdir. Arka arkaya 3 kez veya son 12 toplantıda 6 kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Yönetim Kurulu’nda asillerin istifası veya üyeliğinin düşmesi halinde, yedek yönetim kurulu üyeleri göreve çağrılır. Boşalan yerlerin yedekler tarafından doldurulamaması ve Yönetim Kurulu mevcut üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, TÜSAF üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak TÜSAF üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurul’u toplamakla görevlendirir. Yönetim kurulu toplantıları, federasyona üye derneklerin bulunduğu illerde yapılabilir.

TÜSAF DENETLEME KURULU
MADDE 23- TÜSAF’ın yetkili denetim organı olan Denetleme Kurulu 3 asil, 3 yedek üye olarak üzere Genel Kurul tarafından seçilir.Denetleme Kurulu, ilk toplantısında bir Başkan ve bir raportör seçer, en az üç ayda bir toplanır ve kararlarını salt çoğunluk ile alır.Dernekte Genel Kurul , Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız Denetim Kuruluşlarına da Denetim yaptırılabilir.Genel Kurul Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa Derneğin Denetimi gerçekleştirilir.Genel Kurul veya Yönetim kurulu gerek görülen hallerde Denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. 

TÜSAF DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 24-Denetleme Kurulu’nun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:- TÜSAF’ın bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az üç ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerileri Yönetim Kurulu’na bir rapor ile bildirir.
- Yönetim Kurulu’nda düzenlenen gelecek dönem çalışma program ve bütçesinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak görüş ve önerilerini belirtir.
- Yönetim Kurulu’nca düzenlenen mali rapor ile bilanço ve gelir-gider çizelgesi hakkındaki inceleme sonuçlarını ve önerilerini bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na veya toplandığında Genel Kurul’a sunar.
- Hazırlanan iç tüzük, yönetmelik ve yönergeleri inceler ve bunlar hakkında görüş bildirir.

HAYSİYET DİVANI
MADDE 25- Haysiyet Divanı üyeleri, Genel Kurulca 7 asil, 7 yedek olmak üzere seçilir

.HAYSİYET DİVANININ GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 26- Haysiyet Divanı, TÜSAF Tüzüğü’ne, amaçlarına, TÜSAF’ın uymak zorunda olduğu iş ahlakı ilkelerine aykırı davranış ve tutumda bulunan, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı eylem ve davranışlarda bulunan üye Derneklerden ve bunların üyesi bulunan sigorta acentelerinden Yönetim Kurulu’nca Haysiyet Divanına sevki uygun görülenlerin durumlarını inceleyerek aşağıdaki cezalardan birinin TÜSAF veya ilgili Üye Dernekçe verilmesi için görüşünü Yönetim Kuruluna bildirir.
1. Uyarı cezası
2. Üyelikten sürekli olarak çıkarma.

HAYSİYET DİVANINA SEVK NEDENLERİ
MADDE 27-Haysiyet Divanına sevk nedenleri şunlardır:
1 TÜSAF Tüzüğü’ne aykırı hareketlerde bulunmak.
2 Genel Kurul kararına uymamak.
3 TÜSAF içinde veya dışında TÜSAF amaçları aleyhine yıkıcı söz ve davranışlarda bulunmak.
4 TÜSAF’ı siyasi amaçlara alet etmek.
5 İş ahlakı ilkelerine aykırı hareketlerde bulunmak

DANIŞMA KURULU
MADDE 28- Danışma Kurulu, TÜSAF’ın danışma organıdır. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından seçilen en az 3, en fazla 5 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, TÜSAF üyeleri dışından da seçilebilir. Danışma Kurulu toplantılarına TÜSAF’ın görevdeki Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya Genel Sekreter katılır, ancak, oylamalara katılamazlar. Danışma Kurulu üyelerinin talep etmesi halinde TÜSAF’ın faaliyetleri ile ilgili bilgi verirler. Danışma Kurulu üyeleri kendi aralarından bir Başkan seçerler. Danışma Kurulu, Başkanının daveti üzerine yılda en az iki kez olağan veya Yönetim Kurulu’nun talep etmesi halinde Kurul Başkanı’nın daveti ile olağanüstü toplanır. Danışma Kurulu’nun ilk toplantısı mutlaka yılın ilk altı ayı içerisinde yapılır.

DANIŞMA KURULU TOPLANTILARINA ÇAĞRI VE KATILIM
MADDE 29- Yukarıda belirtilen hususlarda toplantı yapma zorunluluğu ortaya çıktığında, Danışma Kurulu Başkanı gündem konusunda önerileri almak üzere toplantı tarihinden en az 15 gün önce Kurul üyelerine yazılı olarak davette bulunur. Gündem önerileri, TÜSAF Yönetim Kurulu Başkanı ve Danışma Kurulu Başkanı tarafından birlikte değerlendirilerek toplantı gündemi oluşturulur.Danışma Kurulu toplantılarına düzenli olarak katılımı sağlamak, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu Başkanlarının ortak sorumluluğundadır.

DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 30- Danışma Kurulu’nun görevleri şunlardır:
- Yönetim Kurulu’nun danıştığı konular hakkında görüş ve tavsiyelerde bulunmak, gerekli yasal düzenlemeleri hazırlamak.
- TÜSAF’ın amaçlarını gerçekleştirebilmesi için hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak.  TÜSAF’IN GELİR KAYNAKLARI 
MADDE 31- Derneklerden, Genel Kurul tarafından her yıl için belirlenecek tutarda, giriş ödentisi ve yıllık aidat alınır. İlk yıl için giriş ödentisi üye başına 500.-(Beşyüzyenilira)YTL., yıllık aidat 500.-(beş yüz yeni lira)YTL.’dir.
Federasyonumuz Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu hükümlerine göre borçlanır.
TÜSAF’ın yayınları, ilan gelirleri, tertiplenecek her türlü toplantı, piyango, konser, konferans, seminer, panel, sempozyum gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler, bağışlar ve mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlar, malvarlığından elde edilecek gelirler, internet servis sağlayıcı, promosyon ürünleri gelirleri TÜSAF’ın gelir kaynaklarını oluşturur.

TÜSAF’IN GELİR VE GİDERLERİNDE USÜL
MADDE 32-
Federasyon gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.Federasyon gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı, dernekler kanununa ve yönetmeliklere uygun olarak bastırılır.Alındı belgelerinin şekli , bastırılması , onaylanması ve kullanılması ile federasyon gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar dernekler kanununa göre çıkarılan yönetmeliklere uygun olarak yapılır.Federasyon gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

TÜSAF’IN YARDIM ALAMAYACAĞI KURULUŞLAR
MADDE 33- TÜSAF, siyasi partilerden,işçi ve işveren sendikanlarından maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

TÜSAF’IN TUTACAĞI DEFTERLER
MADDE 34- Dernek kanun ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri tutar.Bu defterlerin noter veya İl Dernekler Müdürlüğü ‚ne tasdik ettirilmesi zorunludur.

TÜSAF ÜYELERİNİN UYMAK ZORUNDA OLDUKLARI İLKELER
MADDE 35- 
TÜSAF, sektörün saygınlığının korunması amacıyla aşağıdaki ilkeleri benimser:  - Dürüstlük
  - Verilerin korunması (Gizlilik)
  - Hukuka saygı
  - Uygun çalışma ortamı
  - İşbirliği ve güven
  - Etik kurallar (Genel Kurul tarafından benimsenen)

TEBLİGAT ADRESİ
MADDE 36- TÜSAF’ın tebligat adresi şöyledir: Tunus Cad. No: 79/ 8 Kavaklıdere Ankara’dır

TÜSAF’IN TASFİYESİ
MADDE 37- TÜSAF’ın tasfiyesine, fesih kesinleştikten ve dağılma halinin ilgili makamca tesbitinden sonra başlanır. Genel Kurul tasfiye kurulu seçmemişse tasfiye Maliye temsilcisi ve Hükümet Komiseri’nin gözetimi altında yapılır. TÜSAF’ın alacakları varsa tahsil edilir, borçları ödendikten sonra geri kalan tüm mallar ve parası üyesi bulunan derneklere verilir. Mahkemece fesih edilmesi halinde Genel Kurul, herhangi bir karar almamış ise TÜSAF’ın bütün mal ve parası ile hakları Hazine’ye devredilir. 

YÜRÜRLÜK
MADDE 38 - TÜSAF, yasada öngörülen usulün tamamlanması ile yürürlüğe girer. 

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, İKAMETGAHLARI
MADDE 39 - TÜSAF’ın geçici Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri aşağıda gösterilmiştir.

M.Levent ERGUN  
  Ziyaürrahman C, Oyak Sitesi 3.Blok No: 17 Çankaya / Ankara 
Mustafa AYDINÇELEBİ  
  Binevler Mah., Üniversite Bul., 53.S., 20/A Şahinbey / Gaziantep
Mehmet Ali KIRAÇ
  Kurtuluş Mah., Atatürk C., Gülbahçesi Sitesi, B Blok, 11/74 Seyhan / Adana 
Aykut DİKMEN  
  526/2 S, 3/1 Üçyol / İzmir
Mehmet Selim BALIKÇI
  Refahiye Mah., 300 Evler M.Eğitim Loj. A Blok 6 Şanlıurfa
Ercan A.KANDEMİR  
  Akarca Mahal Etap.1 Ada.5 C Blok 2/4-33 Alikayha / İzmit
İbrahim SERTEL  
  Beşirli Mah., 16.S, Sağlık Sitesi A Blok 5 Trabzon
Osman BALKAN
  Yıldırım Mah., Kurtuluş C., 67 Bursa
Hüseyin KASAP  
 Bülten S, 21/18 Kavaklıdere / Ankara


tsrsb   dask   sigortacili   sigorta_gov   tsev
  sigorta bilgi merkezi   sigorta tahkim komisyonu   guvencehesabi